ನೆನಪುಗಳು - ಕಮಲಾ ಬಾಲಾಜಿ

ಟೆಲಿವಿಶನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಕಾಲ . ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೇ ರಾಮನವಮಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ…


The Journey of Indian Classical Music

The murmur of water, the whistle of wind, the hiss of flames, the rumble of earth and the thunder of sky formed the elements of sound from which speech in…


Sri Mutthuswamy Dikshitar and Varanasi (Kashi)

Varanasi has always been my favorite destinations. River Ganga flowing majestically all the way along one side of the city and sitting on the river bank,…


Origin of Indian Music

Music is the oldest of all arts which have been in existence, even before man or animals. It is this sound which has been referred to as Anāhata…


Nalwadi Krishnaraja Wodeyar and Compositions in 72 Melas

The controversy of rendering compositions in all the 72 Melas i.e. with Vivadi melas is there since a long time. Mela is a Janaka raga or Melakarta raga…


Luminaries of Mysore - Veena Shamanna (1832-1908 A.D)

Once a musician from different state came to the Court of Mysore, boasting that he could play shatkāla pallavi on Jaltarang and asked the King to bestow…


Katha Keertan In South India Lecture delivered by Dr B M Sundaram in the National Seminar on Katha Keertan

Dr. B M Sundaram Karnatak Musician and Musicologist Every religion has its base in the scriptures, many of which were revelations to the great seers. Hindu…


Bharatiya Samskriti Darshana 17 - Nava Durga, Sadhana Shibira 3

‘Sadhana Karna Chahiye Manva Sadhana Karna Chahiye” - (Oh Mind!  focus on dedicated practise) - the first session from Keerthanacharya Shri Lakshmandas…


Release of DVD and Book Kannada Suladis of Haridasas

Vanamala center for art and culture recently launched two books.  The event took place at Atithyam hotel on 10- Oct-2018. One book namely…